ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนคาทอลิก

Go down

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนคาทอลิก

ตั้งหัวข้อ  Ton on Mon Mar 01, 2010 1:06 am

ชื่อวิทยานิพนธ์ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ชื่อนักศึกษา : ปริยาภรณ์ อัครดำรงชัย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญา : มหาบัณฑิต
หลักสูตร : การศึกษา
สาขา : การบริหารการศึกษา
ปี : 2540
ISBN : -
สืบค้นข้อมูลต้นสังกัด : http://www.lib.buu.ac.th/
จำนวนเปิดอ่าน : 271 ครั้ง
บทคัดย่อ : ~uความเป็นมา~u องค์การการศึกษาเอกชนเป็นอีกองค์การหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากค่านิยมของบุคลากร ผู้สอน ที่แต่เดิมทัศนะต่อองค์การเหมือนสถานที่ทำงานตลอดชีพได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นที่เรียนรู้ และหาประสบการณ์ เพื่อก้าวกระโดดไปที่อื่นเมื่อมีโอกาส และความก้าวหน้าที่ดีกว่า ดังนั้น จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนเท่าที่ผ่านมา ปรากฎว่าประสบกับปัญหาต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการบริหารบุคลากรซึ่งโรงเรียนเอกชนมักจะประสบปัญหาการลาออกของครูใน ระหว่างภาคปีการศึกษา จากรายงานประจำปีเกี่ยวกับครู ปี พ.ศ.2535 (สำนักเลขาธิการ. 2535 : 5) พบว่า ครูเอกชนทั้งสังกัดมีอัตราการลาออกมากที่สุด คือ ร้อยละ 7.92 เช่น เดียวกันโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ก็ประสบกับปัญหาการลาออกจากงานของ ครูผู้สอนอยู่เสมอๆ จากการสำรวจข้อมูลการบรรจุครูเข้าสอนของโรงเรียนคาทอลิก สังกัด สังฆมณฑลจันทบุรี ในปี พ.ศ.2535 พ.ศ.2536 และ พ.ศ.2537 พบว่า มีครูผู้สอนลาออก คิดเป็นร้อยละตามลำดับดังนี้ คือ ร้อยละ 8 ร้อยละ 12 และร้อยละ 14 (คณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี. 2538 : 13-15) ผู้บริหารของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนา เพื่อให้ทรัพยกรมนุษย์มีความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะ ศึกษาในแนวทางดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการลาออกของครูผู้สอนตามที่ ได้กล่าวข้างต้น และยังช่วยให้ทราบถึงการรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้คงอยู่ในองค์การต่อไป ~uความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า~u 1. เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 2. เพื่อศึกษาลักษณะงานของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 3. เพื่อศึกษาประสบการณ์ในงานของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 4. เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล กับความผูกพันโดยจำแนกเป็นรายด้าน คือ การแสดงตน ความเกี่ยวพันกับองค์การ และความภักดีในองค์การ 6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงาน กับความผูกพันโดยจำแนกเป็นรายด้าน คือ การแสดงตน ความเกี่ยวพันกับองค์การ และความภักดีในองค์การ 7. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในงาน กับความผูกพันโดยจำแนกเป็น รายด้าน คือ การแสดงตน ความเกี่ยวพันกับองค์การ และความภักดีในองค์การ 8. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล ลักษณงานและประสบการณ์ในงาน กับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 9. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัด สังฆมณฑลจันทบุรี โดยใช้ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงานและประสบการณ์ในงานเป็น ตัวพยากรณ์ ~uวิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า~u กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี จำนวน 248 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ พหุคูณ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ~uผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า~u 1. ความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี อยู่ในระดับมาก 2. ความสัมพันธ์ระหว่างด้านลักษณะส่วนบุคคลกับความผูกพัน จำแนกตามเพศ พบว่า เพศชาย มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
http://www.tkc.go.th/thesis/abstract.asp?item_id=2179
avatar
Ton
Admin

จำนวนข้อความ : 127
Join date : 03/05/2009
: 42

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ